Intel ýarym geçirijiler bilen bagly çökgünligiň tamamlanjak möhletini aýtdy

Intel ýarym geçirijiler bilen bagly çökgünligiň tamamlanjak möhletini aýtdy

Kompýuter bazasyny işläp düzüji Intel kompaniýasynyň ýolbaşçysy Patrik Gelsinger ýarym geçirijileriň global ýetmezçiliginiň 2024-nji ýyla çenli dowam etjekdigini aýtdy. Bu barada The Verge täzelikler portaly ýazýar. 

Partik Gensilger häzirki wagtda kompaniýanyň ätiýaçlyk bilen bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin diňe bir zerur önümçilik kuwwatyna däl-de, eýsem 2024-nji ýylda ýitirilen orunlary gaýtadan dikeltmek üçin ýeterlik derejede özüne çekiji önümlere eýedigini aýtdy.

Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda sarp ediji PK segmentinde islegiň azalmagy sebäpli Intel-iň hyzmatdaşlarynyň ammarlarynda artykmaç prosessorlar peýda boldy, ýöne ikinji ýarymýyllykda isleg artyp başlar. Şonuň üçin Intel ýokary öndürijilikli çipleriň önümçiligini artdyrmagy we başlangyç derejesindäki çözgütleriň önümçiligini azaltmagy meýilleşdirýär.