Kuweýt ýurda giriş üçin gadaganlygy ýatyrdy

Kuweýt ýurda giriş üçin gadaganlygy ýatyrdy

Kuweýtiň Ministrler kabineti COVID-19-a garşy sanjym almadyklar üçin ýurda giriş gadaganlygyny aýyrdy hem-de PZR-barlagyndan geçmek talabyny ýatyrdy. Bu barada Kuweýtiň habarlar agentligi habar berdi diýip, TASS-a salgylanyp, Day.Az belleýär.

Şeýle-de, Kuweýtiň häkimiýetleri COVID-19 alamaty bolanlardan başgalar üçin ýapyk ýerlerde we açyk howada örtük dakynmagy hökmany däl etdi. 
Mundan başga-da, Ministrler kabineti COVID-19 keseli bolan näsaglar bilen aragatnaşyk edenler üçin karantin çäklendirmelerini ýatyrdy, ýöne olar örtük dakynyp, gatnaşykdan soň 14 günüň dowamynda PZR-barlagyny tabşyrmalydyr.