Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy täze kitabynyň çapdan çykmagy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy täze kitabynyň çapdan çykmagy bilen gutlady

29-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow şu günler Gurbanguly Berdimuhamedowyň zähmet rugsadynda bolup, «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň üstünde işlemegi tamamlandygy we bu eseriň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýtdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyzy we halkymyzy täze kitabyň neşir edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu edebi-filosofik eserde milli Liderimiziň ömrüniň manyly menzilleriniň, durmuş ýoly baradaky ýatlamalarynyň, pikir-garaýyşlarynyň jemlenýändigini belledi. Döwlet Baştutany täze kitabyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlikli ýetmekde halkymyza ruhy goldaw berjekdigine ynam bildirdi.