Türkmenistanda 514 raýat tussaglykdan boşadyldy

Türkmenistanda 514 raýat tussaglykdan boşadyldy

Türkmenistanda jenaýat edendigi üçin iş kesilen 514 raýatyň günäsi geçildi. Bu baradaky degişli Permana şu gün ― 22-nji aprelde sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Hususan-da, döwlet Baştutany jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň mukaddes Gadyr gijesiniň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini belledi. Şunlukda, jenaýat edendigi üçin iş kesilen 514 raýatyň günäsi geçilip, goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlary tussaglykdan boşadyp, olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmek tabşyryldy.

«Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris» diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow nygtady.