«Ar alyjylarda» täze gahryman — Tor-zenan peýda bolar

«Ar alyjylarda» täze gahryman — Tor-zenan peýda bolar

«Ar alyjylary» işläp taýýarlaýjylar 2.5 täzeleniş bilen oýunda TOR-zenan - gök gümmürdisiniň hudaýynyň söýgülisi Jeýn Foster peýda bolar diýip yglan etdiler. Görnüşine görä, bu waka «TOR 4-iň» premýerasyna gabatlansa gerek, onda hem gyz sýužetde möhüm keşbi oýnaýar.

Awtorlar gahrymanyň başarnyklary barada biraz gürrüň berdiler. Olaryň sözlerine görä, geýmpleý Tor-y ýatladar, ýöne şonda gahrymanyň Jeýn Fostere mahsus öz aýratynlyklary ýüze çykar. Işläp taýýarlaýjylar Tor-zenanyň ähli platformalarda - PK-larda we konsollarda hemmä elýeter boljakdygyny mälim etdiler.