Türkmen atşynaslarynyň birnäçesine «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» ady dakyldy

Türkmen atşynaslarynyň birnäçesine «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» ady dakyldy

Behişdi bedewleriň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atçylyk pudagyny ösdürmekde, atlary ösdürip ýetişdirmekde, olaryň baş sanyny artdyrmakda, ahalteke bedewleriniň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda hem-de ýokarlandyrmakda gazanan uly üstünlikleri we ýokary netijeleri üçin, şeýle-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň şu raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekdi:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň seýsi Şirmyrat Kakamyradowiç Agamyradowa,
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş Dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň seýsi Salyh Nuraliýewiç Rahymowa,
  • Aşgabat şäherinden hususy atşynas Baýmyrat Aşyrowa,
  • Balkan welaýatyndan hususy atşynas Kerimberdi Ýegengylyjowa,
  • Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň «Baýdak» daýhan birleşiginiň kärendeçisi, hususy atşynas Şukur Dädişowiç Seýlibaýewe,
  • Lebap welaýatyndan hususy atşynas Şamurat Gündogdyýewe,
  • Mary welaýatyndan hususy atşynas Yhlas Hojageldiýewiç Potraýewe.