Serdar Berdimuhamedow Awazada egindeşleri bilen gezelenç etdi, welosiped sürdi

Serdar Berdimuhamedow Awazada egindeşleri bilen gezelenç etdi, welosiped sürdi

 14-nji aprelde günüň ikinji ýarymynda Balkan welaýatynda saparda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow egindeşleri bilen Hazaryň kenaryndaky gözel künjekde gezelenç etdi we welosiped sürdi.

Bellenilişi ýaly, dynç alşyň ýokary halkara derejesini özünde jemleýän Awaza halkymyzyň uly höwes bilen dynç alýan hem-de wagtyny peýdaly geçirýän künjegine öwrüldi. Döwlet Baştutany tomusky dynç alyş möwsüminiň ýakynlap gelýändigini belläp, oňa ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.
Welosipedli ýörişiň dowamynda Awazanyň ekologik abadançylygyna aýawly garamak, onuň çäklerinde täze tokaý zolaklaryny döretmek bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagyň wajypdygy bellenildi.
Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow egindeşleri bilen bilelikde “Awaza” köpugurly sport toplumyna geldi. Bu ýerde olar özara toparlara bölünip, sport bäsleşiklerini guradylar.