Taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak we syýahatçylary çekmek boýunça täze Maksatnama kabul edildi

Taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak we syýahatçylary çekmek boýunça täze Maksatnama kabul edildi

«Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy.

8-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan gol çekilen resminamanyň maksady türkmen halkynyň gadymy, baý medeni mirasyny, milli gymmatlyklaryny, şöhratly taryhyny ylmy esasda öwrenmekden, geljek nesiller üçin gorap saklamakdan, giňden wagyz etmekden, şeýle hem ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklere hem-de gözel ýerlere daşary ýurtly we ýerli syýahatçylary çekmekden ybaratdyr.