BSGG: dünýäde bir hepdede kowid bilen keselleme ýagdaýy 14% kemeldi

BSGG: dünýäde bir hepdede kowid bilen keselleme ýagdaýy 14% kemeldi

Geçen hepdäniň dowamynda koronawirus ýokanjy bilen kesellänleriň sany 10 mln adamdan gowrak boldy, 45 müňden gowrak adam ýogaldy. Öwezini dolup bolmajak ýitginiň sany, ondan öňki hepde bilen deňeşdirilende, 43% artdy, kesellänleriň sany bolsa 14% azaldy diýip, çarşenbe gününe geçilen gije Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) habar berdi.

Onuň hepdelik maglumatynda: «21-27 mart aralygynda COVID-19 bilen täze kesellänleriň sany 14% azaldy, ýöne şol döwür aralygynda ölümiň sany 43% artdy, bu, megerem, Amerika sebitiniň käbir ýurtlarynda COVID-19-dan ölýänleri kesgitlemekdäki üýtgeşmeler we Hindistan hem-de Günorta-Gündogar Aziýadan gelýän maglumatlara retrospektiw düzedişler bilen baglydyr» diýip bellenýär. Hepdäniň dowamynda BSGG-na 10 805 132 adama kesel ýokaşandygy barada habar geldi. 45 711 adamyň ýogalandygy bellige alyndy.