Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze Hökümetini düzdi

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze Hökümetini düzdi

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti hökmünde şu gün, 25-nji martda geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde täze Hökümetiň düzümini tassyklady. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary wezipelerine ozalky ýolbaşçylary bellenildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti hökümet agzalaryny täzeden wezipe bellemek bilen, täze döwürde ýurduň durmuş-ykdysady ösüşi üçin zerur tejribeleriniň bardygyny belledi.
Öň, TmCars.info-nyň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti degişli düzümde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň öňünde öz ygtyýarlyklaryny tabşyrdylarYgtyýarlyklaryny tabşyran Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi düzülýänçä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etmäge borçly edilipdi.
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet, bank we halkara maliýe guramalary boýunça orunbasary wezipesine Muhammetguly Muhammedowy belledi.
M.Muhammedow 2013-2014-nji ýyllarda Türkmenistanyň maliýe ministriniň orunbasary, 2014-2017-nji ýyllarda maliýe ministri wezipelerinde işledi.