Serdar Berdimuhamedow: «Ilata durmuş kömeklerini bermek çäreleri hiç wagt ünsden düşürilmez»

Serdar Berdimuhamedow: «Ilata durmuş kömeklerini bermek çäreleri hiç wagt ünsden düşürilmez»

Döwletimiz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem ilata beýleki durmuş kömeklerini bermek boýunça görülýän çäreleri hiç wagt ünsden düşürmez. Bu barada Türkmenistanyň täze saýlanan Baştutany Serdar Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde geçirilen wezipä girişmek dabarasynda sözlän sözünde nygtady.

«Men ilaty durmuş we hukuk taýdan goramagy güýçlendirmek döwlet Baştutanynyň baş wezipeleriniň biri bolmalydyr diýip hasaplaýaryn. Biziň döwletimiz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem ilata beýleki durmuş kömeklerini bermek boýunça görülýän çäreleri hiç wagt ünsden düşürmez» diýip, döwlet Baştutany köp çagaly maşgalalara döwlet goldawyny mundan beýläk-de gowulandyrmagyň, her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmegiň öz esasy aladalarynyň biri boljakdygyna ünsi çekdi.

«Öz öňümde goýan maksatlarymy üstünlikli amala aşyrmakda men, ilkinji nobatda, halkymyza, onuň agzybirligine we jebisligine, aň-düşünjesine hem-de merdanalygyna bil baglaýaryn» diýip, Serdar Berdimuhamedow sözüni jemledi.