«ALTYN BAG» dekoratiw agaçlarynyň birnäçe görnüşlerini hödürleýär

«ALTYN BAG» dekoratiw agaçlarynyň birnäçe görnüşlerini hödürleýär

«Kümüş suw» Daýhan hojalygy 2014-nji ýyldan bäri dürli oba-hojalyk ekinleri ösdürip ýetişdirýär. Daýhan hojalygy şeýle hem ýurdumyzda ýokary hilli bezeglik agaçlaryň hem-de beýleki bag nahallarynyň lomaý-bölek söwdasy bilen meşgullanýar.

«ALTYN BAG» haryt nyşany bilen tanalýan bezeglik bag agaçlary enelik tohumlaryndan emele gelen bag nahallary bolup, daşary ýurduň öňdebaryjy kompaniýalary tarapyndan ösdürülip ýetişdirilendir.
«ALTYN BAG» bezeglik baglary ýokary hilli, amatly bahadan hem-de ýurdumyzyň gözelligine gözellik goşýan dekoratiw agaçlarynyň birnäçe görnüşlerini müşderiline hödürleýär. Şeýle hem, agaçlara bolan ideg, gözegçilik etmek boýunça ähli çäreler, maslahat beriş we ekiliş aýratynlyklary barada hyzmatlary ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilýär. Her bir bag nahaly sertifikatlaşdyrylan, howa şertlerine laýyk gelýär we biziň ýurdumyzda uýgunlaşandyr, muňa ençeme ýyllyk tejribämiz aýdyň şaýatlyk edýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+993 63 05-01-00;
+993 65 68-66-54

Instagram: altynbag_   

Biziň hünärmenlerimiz siziň hyzmatyňyzda!