Daşoguzdan Prezidentlige hödürlenen dalaşgär Aşgabatda duşuşyk geçirdi

Daşoguzdan Prezidentlige hödürlenen dalaşgär Aşgabatda duşuşyk geçirdi

7-nji martda günüň ikinji ýarymynda paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde ýurdumyzyň demirgazyk sebitinden raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşmesiniň başlygy A.Amangeldiýew saýlawçylary M.Ödeşowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony ýokary şahsy häsiýetleri, ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynda iş tejribesi bolan, işine jogapkärçilikli çemeleşýän dogruçyl adam hökmünde häsiýetlendirdi.

M.Ödeşow saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda mähriban halkymyzyň we Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen ugry durmuşa geçirmäge dowam etdirmek üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny aýtdy.