Makron Fransiýanyň prezidenti wezipesiniň ikinji möhletine dalaş eder

Makron Fransiýanyň prezidenti wezipesiniň ikinji möhletine dalaş eder

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron prezidenligiň ikinji möhletine dalaş etmek niýetiniň bardygyny tassyklady. Onuň ýüzlenmesini BFM telekanaly habar berýär.

«Täze prezident mandatyny almak üçin ynam bildirmegiňizi haýyş edýärin» diýip, Makron öz ýüzlenmesinde aýdýar. Prezident saýlawlarynda Makronyň öz kandidaturasyny öňe sürmelidigi barada öň habar berlipdi. Prezident öz meýilleri barada fransuz habar beriş serişdeleriniň üsti bilen habar bermeli bolar. Syýasatçy soň muny Konstitusion maslahatda yglan eder.

Şondan öň Fransiýanyň prezidentligine dalaşgär, «Milli birleşik» sagçy partiýasynyň wekili Marin Le Pen özüniň saýlawlaryň öňýanyndaky işjeňligini togtadýandygyny mälim etdi. Syýasatçy bu ýagdaýy prezidentlige saýlanmak üçin özüne fransuz deputatlarynyň «kyrkdan sähel agarak golunyň» ýetmeýändigi bilen düşündirýär. Fransiýada prezident saýlawlary aprel aýynda iki tapgyrda — aýyň 10-na we 24-ne geçer. Dalaşgärler anna gününe çenli hasaba alynmak kadasyndan geçmelidirler.