Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Şu günler Türkmenistanda iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. 2-nji martda hem olar sebitlerde bolup, saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirdiler we öz maksatnamalary bilen tanyşdyrdylar.

2-nji martda Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan dalaşgär — Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň, Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Lebap welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen, Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysady orta hünär mekdebiniň direktory Perhat Begenjowyň hem-de Mary welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýanyň çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň direktory Kakageldi Saryýewiň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde Aşgabat şäherinden raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ylmy işler boýunça prorektory, pedagogika ylymlarynyň kandidaty Hydyr Nunnaýewiň hem-de Ahal welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Maksatmyrat Öwezgeldiýewiň saýlawçylar bilen duşuşyklary boldy.

Duşuşyklaryň dowamynda dalaşgärleriň ynanylan wekilleri olaryň terjimehallary bilen tanyşdyrdylar. Soňra bolsa iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamalarynyň möhüm ugurlary bilen tanyşdyryp, saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdiler.