Nil derýasynda ägirt uly gidroelektrik stansiýasy işe girizildi

Nil derýasynda ägirt uly gidroelektrik stansiýasy işe girizildi

Efiopiýada ägirt uly gidroelektrik stansiýasy işe girizildi. Ol Nil derýasynda ýerleşýär. Desganyň resmi ady – “Beýik galkynyş bendi”. Bu megataslama özboluşly hasaplanýar. Stansiýanyň turbinalaryny ýurduň premýer-ministri Abiý Ahmed işe girizdi diýip, Reuters habar berýär.

Häzirki wagtda taslama, takmynan, iki milliard dollar maýa goýuldy, ol doly tamamlanýança bahasy bäş milliard dollar bolar. “Efiopiýanyň Beýik galkynyş bendi” Afrikada iň uly gidroelektrik stansiýasyna öwrüler diýlip hasaplanylýar. Şeýle-de, elektrik energiýasynyň bir bölegi goňşy ýurtlara eksport ediler diýlip çak edilýär. 

“Efiopiýanyň baş maksady – garaňkylykda kynçylyk çekýän ilatymyzyň 60%-ini ýagtylyk bilen üpjün etmek, energiýa almak üçin arkalarynda odun daşaýan enelerimizi zähmetden goramak” – diýip, premýer-ministr aýtdy.

Ýeri gelende bellesek, Bütindünýä bankynyň maglumatlaryna görä, Efiopiýa Afrikada ikinji uly elektrik energiýasynyň ýetmezçiliginden kynçylyk çekýär. 110 million adamly ilatyň üçden iki böleginiň elektrik ulgamyna elýeterliligi ýok.