Maksatmyrat Öwezgeldiýew Prezidentlige dalaşgärlik maksatnamasyny tanyşdyrdy

Maksatmyrat Öwezgeldiýew Prezidentlige dalaşgärlik maksatnamasyny tanyşdyrdy

25-nji fewralda günüň ikinji ýarymynda Lebap welaýatynyň häkimliginde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine beýleki bir dalaşgär — teklipçi topar tarapyndan hödürlenen Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Maksatmyrat Öwezgeldiýew bilen duşuşyk boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat geňeşiniň başlygy M.Orazberdiýew ýygnananlary Maksatmyrat Öwezgeldiýewiň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy.

Soňra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawçylaryň öňünde çykyş etdi. Ol saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, häzirki wagtda özygtyýarly Türkmenistanyň dünýäniň has okgunly ösýän döwletleriniň hataryna girendigini hem-de milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň innowasiýalar esasynda mundan beýläk-de toplumlaýyn ösdürilmeginiň, öňdebaryjy dünýä tejribesiniň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagynyň, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyň ilerledilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi.