Lebapdan hödürlenen dalaşgär daşoguzly saýlawçylar bilen duşuşdy

Lebapdan hödürlenen dalaşgär daşoguzly saýlawçylar bilen duşuşdy

25-nji fewralda Daşoguz welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysadyýet orta hünär mekdebiniň direktory Perhat Begenjowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Türkmenabat şäheriniň 28-nji orta mekdebiniň direktory Ý.Ýagmyrow ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony gujurly, ýokary hünärli, mugallymçylyk işinde tejribe toplan, sowatly, guramaçylyk ukyby bolan, talapkär ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawçylary saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy. Dalaşgär gazanylan üstünliklere, döwleti dolandyrmagyň iň gowy dünýä tejribesine daýanyp, ösüşiň we abadançylygyň täze sepgitlerine tarap saýlanyp alnan ugur boýunça mundan beýläk-de öňe gitmelidigini nygtady.