Awtomobil ýollarynyň gurluşygy boýunça täze agentligiň Düzgünnamasy tassyklandy

Awtomobil ýollarynyň gurluşygy boýunça täze agentligiň Düzgünnamasy tassyklandy

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara 25-nji fewralda geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.