Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatoryny doglan güni bilen gutlady

Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatoryny doglan güni bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito Ýaponiýanyň milli baýramy hem-de Onuň Alyhezretiniň doglan güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça ýola goýlan gatnaşyklaryň täze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny bellemek guwandyryjydyr. Ýurdumyzda köp ýyllaryň dowamynda dünýä belli ýapon kompaniýalarynyň üstünlikli işleýändigi bolsa netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň subutnamasydyr” diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda belledi we türkmen-ýapon gatnaşyklaryny hil taýdan ýokary derejä çykarmaga taýýardygyna ynandyrdy.