Berdimuhamedow Saud Arabystanynyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Berdimuhamedow Saud Arabystanynyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

21-nji fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman ben Abdelaziz Al Sauda we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

Türkmen Lideri hatynda iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga hem-de özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady hem-de bilelikdäki tagallalaryň netijesinde özara hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Ýeri gelende bellesek, Saud Arabystany Patyşalygy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 22-nji fewralynda ýola goýuldy.

Saud Arabystany Patyşalygy Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ilkinjileriň hatarynda ykrar edip, arap dünýäsiniň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup 1997-nji ýylda Aşgabatda öz ilçihanasyny açdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2007-nji hem-de 2016-njy ýyllarda bu ýurtda resmi saparda boldy.