19-njy martda Türkmenistanda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçiriler

19-njy martda Türkmenistanda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçiriler

19-njy martda Türkmenistanda ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçiriler. Türkmen Lideriniň başlangyjy boýunça geçiriljek bu çärä görülýän taýýarlyk işleri hakynda 21-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri we wise-premýer E.Orazgeldiýew hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek we tokaý zolaklarynyň çägini giňeltmek boýunça döwlet Baştutanynyň tabşyrygyna laýyklykda, şu ýyl saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň jemi 3 million düýbüni ekmek göz öňünde tutuldy. Häzirki wagtda welaýatlarda we Aşgabat şäherinde ýazky möwsümde ekiljek bag nahallaryny we olaryň ekiljek ýerlerini möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.