Türkmenistanda Halkara zenanlar güni mynasybetli halkara maslahat we sergi geçiriler

Türkmenistanda Halkara zenanlar güni mynasybetli halkara maslahat we sergi geçiriler

Halkara zenanlar güni mynasybetli 1-2-nji martda Söwda-senagat edarasynda “Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara maslahaty we sergini geçirmek boýunça guramaçylyk işleri alnyp barylýar. Bu barada 18-nji fewralda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, bu halkara foruma ýurdumyzyň döredijilik işgärleri bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň hem meşhur suratkeşleriniň, döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň sanly ulgam arkaly gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Baýramçylygyň öň ýanyndaky günlerde dürli dabaralary geçirmek meýilleşdirilýär.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň ýurdumyzda uly hormat-sarpadan peýdalanýan zenanlar barada hemişe alada etjekdigini, olaryň bagtly bolmagy üçin ähli şertleri döretjekdigini, zähmetini we hukuklaryny hemmetaraplaýyn gorajakdygyny nygtady.