Türkmenistanda harby gullukçylary hökmany ätiýaçlandyrmagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda harby gullukçylary hökmany ätiýaçlandyrmagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda harby gullukçylary, harby ýygnanyşyklara çagyrylan raýatlary we içeri işler edaralarynyň işgärlerini hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmagyň we olara ätiýaçlandyryş pul möçberini tölemegiň Tertibi tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Karara 18-nji fewralda  geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde türkmen Lideri gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hasabatynda bellenilişi ýaly, Tertibiň taslamasynda adalgalar, talaplar we hökmany ätiýaçlandyryşa degişli harby we hukuk goraýjy edaralar täze kanunçylyga laýyk getirildi, hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy boýunça harby gullukçylara ätiýaçlandyryş pullaryny tölemekde degişli namalary resmileşdirmegiň tertibi ýönekeýleşdirildi, ätiýaçlandyryş halatlaryny kesgitlemek şertleri has anyk beýan edildi, şeýle hem ätiýaçlandyryş pullaryny tölemegiň usullary kämilleşdirilip, pul möçberleri artdyryldy.