Agrar partiýa Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärini hödürledi

Agrar partiýa Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärini hödürledi

15-nji fewralda Türkmenistanyň Agrar partiýasy iň ýokary döwlet wezipesine öz dalaşgärini hödürledi. Partiýanyň nobatdan daşary IV mejlisinde onuň agzalary Prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowy dalaşgär hökmünde hödürlemek hakynda karar kabul etdiler.

Käri boýunça inžener-gurluşykçy bolan Agajan Bekmyradow 1995-nji ýylda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyny tamamlandan soň, Mary welaýatynyň etrap häkimliklerinde, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Wekilbazar etrap geňeşinde, bu etrabyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň birleşiginde işledi. 2017-nji ýylyň ýylyň aprelinden bäri A.Bekmyradow Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary bolup işleýär.