Berdimuhamedow: «Türkmenistanda her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar»

Berdimuhamedow: «Türkmenistanda her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar»

Türkmenistanda geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar. Bu barada 11-nji fewralda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan esasy wezipeleriň hatarynda aýratyn nygtady.

«Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýäris. Bu bolsa türkmenistanlylaryň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder... Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaýlarynyň halkymyza elýeterli bolmagy üçin ähli tagallalary etjekdigini men aýratyn bellemek isleýärin. Mundan başga-da, sanly ulgamyň mümkinçilikleri durmuşa has giňden ornaşdyrylar. Döwrüň talabyna görä, biz halkymyz üçin «akylly» jaýlary we şäherleri gurmagy dowam ederis» diýmek bilen, türkmen Lideri Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde we “Aşgabat-sitide” gurlan ilkinji şeýle jaýlaryň, öňi bilen, ýurduň raýatlaryna beriljekdigini aýtdy.