Android 13 hakda ilkinji jikme-jiklikler peýda boldy

Android 13 hakda ilkinji jikme-jiklikler peýda boldy

Android 12-niň çykanyna heniz bary-ýogy birnäçe aý geçen hem bolsa, Google-yň Android 13-de nähili artykmaçlyklary göz öňünde tutýandygy barada ilkinji myş-myşlar peýda bolup başlady. Bular hakynda PhoneArena salgylanyp, ferra.ru habar berdi.

Android 13-iň täzelikleriniň biri hökmünde Android Open Source Project (AOSP) kodunyň iň soňky wersiýasynda ulgam sazlamalaryna goşulan LE Audio (LC3) kodeksi görkezilýär. Özi-de, ol indi ses enjamyna birikdirilende iň ileri tutulýan kodek boldy.
Şeýle-de, ýakyn wagtda çykjak Android 13-de Bluetooth LE Audio tehnologiýasynyň peýda bolmagynyň ýokary ähtimallygy barada bellenilýär. Ol, beýleki zatlar bilen bir hatarda, batareýanyň ömrüni hasam uzaldyp, has durnukly birikmäni üpjün edip biler. Özi-de ol muny ykjam enjamlarda ses hiliniň peselmegine ýol bermezden amala aşyrar.
Android-iň täze wersiýasy, adatça, her ýylyň güýzünde çykýar. Diýmek, “ýaşyl robotyň” 13-nji wersiýasy bir ýyldan hem az wagtyň içinde ilkinji ulanyjylara elýeterli bolar.