Berdimuhamedow: «Baýramçylyk günlerinde ähli gulluklarda nobatçylyklar guralmalydyr»

Berdimuhamedow: «Baýramçylyk günlerinde ähli gulluklarda nobatçylyklar guralmalydyr»

27-nji dekabrda geçirilen Hökümetiň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň jemleýji bilelikdäki mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde raýatlarymyzyň talabalaýyk dynç almagy üçin, şäherleriň we obalaryň kadaly ýaşaýyş-durmuş şertlerini üpjün edýän ähli gulluklaryň nobatçylygyny göwnejaý guramak bilen bagly meselelere aýratyn ünsi çekdi.

Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň Başlygynyň orunbasary hökmünde Ç.Amanowa baýramçylyk günlerinde ýurdumyz boýunça nobatçylygy talabalaýyk guramak, wise-premýer Ç.Purçekowa bolsa bu ugurda geçiriljek işlere ýardam bermek tabşyryldy.

Şeýle hem ähli wise-premýerlere öz gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirip, Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde ministrliklerde we pudak edaralarynda nobatçylyk etmegiň Tertibine seretmek, nobatçylyk etjek işgärleriň telefon belgilerini şol Tertipde görkezmek tabşyryldy. Bu häkimlere hem degişlidir. Baýramçylyk günlerinde her bir häkimlik, ministrlik we pudak edarasy boýunça nobatçy bellemeli diýip, döwlet Baştutany nygtady hem-de jemagat hojalygy gullugynyň, elektrik energiýasy we suw üpjünçilik gulluklarynyň, hassahanalaryň, ýolagçy awtoulaglarynyň, dükanlaryň bökdençsiz we talabalaýyk işlemegini guramagy tabşyrdy.