Türkmenistanda Täze ýyl gijesinde awtobus gatnawlarynyň wagty

Türkmenistanda Täze ýyl gijesinde awtobus gatnawlarynyň wagty

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy tarapyndan bildiriş çap etdi.

«Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişe görä, Täze ýyl baýramy mynasybetli Aşgabat şäherinde jemgyýetçilik awtobuslarynyň şäheriçi ugurlar boýunça 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda sagat 6:00-dan 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 2:00-a çenli hyzmat etjekdigi, şeýle hem 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda we 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda tölegsiz ýolagçy gatnawlarynyň ýola goýuljakdygy raýatlaryň dykgatyna ýetirilýär.