TikTok Google-dan öňe geçip, dünýäde iň köp girilýän web saýt boldy

TikTok Google-dan öňe geçip, dünýäde iň köp girilýän web saýt boldy

Hosting hyzmatlaryny amala aşyrýan Cloudflare kompaniýasy täze statistika çap etdi. Onda hünärmenler 2021-nji ýylyň jemleri boýunça iň köp girilýän web sahypalar baradaky maglumatlary jemlediler. Bu barada Gizmodo portalyna salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Bu gezek köp ýyllap jedelsiz birinji bolup gelen Google özüniň hemişeki ornuny saklap bilmedi. Sanawda birinji orny TikTok eýeledi. Şol bir wagtyň özünde, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, hyzmatyň sahypasy umumy sanawda ýedinji orunda ýerleşdi.
Bellemeli zat, 2021-nji ýylda birinji orny eýelemek ugrunda web sahypalaryň arasynda çekeleşikli bäsdeşlik emele geldi. Ýagny, 17-nji fewralda TikTok Google-y birinji orundan aşak düşürdi. Emma kän wagt geçmänkä Google ýene-de öňe saýlandy. 10-njy awgustda bolsa gysga wideolar hyzmaty sanawyň başynda ymykly ýerleşdi.
2021-nji ýylda YouTube hem birinji orna çykyp gaýtdy. Bu bary-ýogy ABŞ-nyň futbol çempionatynyň finalynyň geçirilýän döwründe bolup geçdi.