Berdimuhamedow söwda boýunça wise-premýere, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrine berk käýinç berdi

Berdimuhamedow söwda boýunça wise-premýere, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrine berk käýinç berdi

20-nji dekabrda geçiren iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti degişli Buýruklara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gylyjow Çary Baýramowiçe wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Şeýle hem wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Gurbannazarow Orazmyrada berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.