Merkezi Aziýa «bäşliginiň» we Hindistanyň Baş diplomatlary Nýu-Delide duşuşarlar

Merkezi Aziýa «bäşliginiň» we Hindistanyň Baş diplomatlary Nýu-Delide duşuşarlar

Şu ýylyň 18-19-njy dekabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hindistanyň daşary işler ministrleri Nýu-Deli şäherinde gepleşikleri geçirerler. Ol geljek ýylyň 26-njy ýanwarynda belleniljek Hindistan Respublikasynyň güni mynasybetli guraljak çärelere gatnaşjak Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Liderleriniň duşuşygynyň öň ýanynda geçirilýär. Bu barada orient.tm habar berýär.  

Hindistanyň habar beriş serişdeleri Merkezi Aziýa “bäşliginiň” we Hindistanyň ýolbaşçylarynyň öňde boljak duşuşygynyň sebitiň ýurtlary bilen medeni, siwilizasion hem-de taryhy taýdan umumylyklary bolan Hindistan üçin, aýratyn-da, Owganystanda dowam edýän häzirki ýagdaýlarda bu sebite möhüm çykalga boljakdygyny ýazýarlar. RepublicWorld hindi neşiriniň ýazmagyna görä, Merkezi Aziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Hindistana sapary bu sebitiň ýurtlary bilen Hindistanyň arasynda daşary işler ministrleri derejesinde ozaldan hereket edýän gepleşikler mehanizminiň ilkinji sammiti bolar.  

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi ýörite hat ugradyp, Türkmenistanyň Prezidentini Hindistan Respublikasynyň güni mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine hem-de “Hindistan — Merkezi Aziýa” ýokary derejeli sammitine gatnaşmaga çagyrdy. “Men Sizi tüýs ýürekden 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Nýu-Deli şäherinde geçiriljek Respublikanyň gününiň baýramçylygyna hormatly myhman hökmünde Hindistana çagyrmak isleýärin. Respublikanyň gününiň hormatyna geçiriljek dabaraly ýörişe gatnaşmak üçin Siziň Ýaragly Güýçleriňizden düzülen topary kabul etmek hem biziň üçin uly hormat bolar” diýlip hatda aýdylýar.