Türkmen Lideri «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly täze goşgy ýazdy

Türkmen Lideri «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly täze goşgy ýazdy

12-nji dekabrda ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 26 ýyllygynyň dabaralarynyň çäklerinde Türkmenistanyň Kabul ediş merkezinde guralan baýramçylyk kabul edişliginde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş edip, dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly täze goşgusyny okap berdi.

Türkmen Lideri dabarada eden çykyşynda BMG agza döwletler tarapyndan 2021-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilendigini, şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda-da ýylyň şygarynyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilendigini belledi. Her ýylyň 12-nji dekabrynda dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününiň baýram edilýändigini buýsanç bilen nygtap, döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly täze goşgusyny okap berdi. Awtor goşguda adamzada uruşlary bes edip, Ýer ýüzünde parahatçylygyň, abadançylygyň we bagtyýar durmuşyň hatyrasyna parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmäge çagyryş bilen çykyş edýär.