Ýulduz Jumabaýewa Daşkentdäki dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ilkinji medalyny gazandy

Ýulduz Jumabaýewa Daşkentdäki dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ilkinji medalyny gazandy

Özbegistanyň Daşkent şäherinde dowam edýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda 49 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Ýulduz Jumabaýewa ýaryşyň kiçi bürünç medalyna eýe bolup, nobatdaky çempionatda Türkmenistanyň ilkinji medalyny gazandy. TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Daşkent çempionatynda ýurdumyzdan ilkinji bolup Ýulduz Jumabaýewa we Bägül Berdiýewa medal ugrunda ýaryşa başladylar. Olar «A» toparda düýn, 8-nji dekabrda Aşgabat wagty bilen sagat 19:00-da çykyş etdiler.

Ýulduz Jumabaýewa 49 kilograma çenli agramda çykyş edip, itekläp götermekde 76 kilogram agyrlygy götermegi başardy. Ol bu agramy ikinji synanyşygynda galdyrdy, birinji synanyşykda bolsa oňa hötde gelip bilmedi. Üçünji synanyşygynda-da türgen gyzymyz sargyt eden 79 kilogram agyrlygyny galdyryp bilmedi. Ol silterläp götermekde iki gezek 100 kilogram we bir gezek 101 kilogram sargyt etdi, ýöne Ýulduzyň üç synanyşygy hem şowsuz tamamlandy.
Agyr atletika boýunça Daşkentde geçirilýän dünýä çempionatynda 49 kilograma çenli agram derejesinde tailandly türgen Suroçana Kambao altyn, ýaponiýaly türgen Rira Suzuki bolsa kümüş medal gazanyp, Ýulduz Jumabaýewa bilen bilelikde hormat münberine çykmagy başardylar.
Şol agram derejesinde çykyş eden ýene bir ildeşimiz Bägül Berdiýewa bolsa itekläp götermekde 74, silterläp götermekde 92 kilogram netije görkezdi.
Şu gün, 9-njy dekabrda 16:00-da «A» toparda ildeşimiz Seýitjan Mirzaýewiň 61 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etmegine garaşylýar.