12-nji dekabrdaky halkara maslahata ýokary derejede taýýarlyk görülýär

12-nji dekabrdaky halkara maslahata ýokary derejede taýýarlyk görülýär

Hökümetiň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk gününi baýram etmek meselesine aýratyn ünsi çekip, wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredowa Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna bagyşlanan halkara maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Türkmen Lideri dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara almak bilen, eýýäm häzirden halkara çäreleriň, maslahatlaryň, duşuşyklaryň, saparlaryň hem-de geljek ýylda ýurdumyza daşary ýurt wekiliýetleriniň saparlarynyň meýilnamalaryny taýýarlamaga girişmegiň zerurdygyny nygtady. Şu ýylyň ahyrynda degişli resminamalara garalar.