Wise-premýer Çarymyrat Purçekowa berk käýinç berildi

Wise-premýer Çarymyrat Purçekowa berk käýinç berildi

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 11 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti degişli Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Purçekow Çarymyrat Hywaliýewiçe berk käýinç yglan edildi.