YHG-nyň Aşgabat sammitiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirildi

YHG-nyň Aşgabat sammitiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirildi

29-njy noýabrda Aşgabadyň “Garagum” otelinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirildi. Oňa Türkmenistanda işleýän diplomatik edaralaryň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, Türkmenistanda akkreditirlenen žurnalistler, şeýle hem daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, çäräniň başynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň baş ylmy işgäri Ýazgylyç Orazgylyjowa “Taryh, medeniýet, edebiýat we şekillendiriş sungaty” ugry boýunça YHG-nyň ýörite sylagyny gowşurdy.

Brifingi Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow giriş çykyşy bilen açdy. Şonuň ýaly-da, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Noziriniň çykyşy diňlenildi. Mundan başga-da, YHG-a agza döwletleriň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik Utgaşdyryjysy, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy çykyş etdiler.

Bellenilişi ýaly, 15-nji Aşgabat sammitinde gazanylan ylalaşyklar we çözgütler YHG-nyň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygyna güýçli täzeçil we ýokary derejeli itergi bermäge, oňa yzygiderli we takyk ähmiýet bermäge, YHG-nyň giňişliginde, şol sanda sebitara hem-de yklymara mazmunynda tizleşdirilen integrasiýa üçin oňyn şertleri döretmäge gönükdirilendir.