Instagram lenta görlende arakesme etmegiň zerurlygyny duýdurýan funksiýany synag edýär

Instagram lenta görlende arakesme etmegiň zerurlygyny duýdurýan funksiýany synag edýär

Instagram sosial tory täze funksiýany synagdan geçirýär. Bu funksiýa ulanyjylara lentalary görmekde dynç almagyň zerurlygy barada duýdurar. Bu barada serwisiň başygy Twitter sahypasynda habar berdi.

"Şu hepdede biz Take a break ("Arakesme al" - red.) funksiýasyny synag edip başladyk. Bu funksiýa size programmanyň içinde öz kesgitlän wagtyňyz tamamlanandan soň, dynç almagyň zerurlygy barada ýatlama almaga kömek eder.

Synag üstünlikli bolan ýagdaýynda täzelik dekabr aýyndan sosial torlarda doly ulanylyp başlar. Häzirki wagtda bu mümkinçilik käbir ulanyjylara elýeterlidir.