Alymlar Ýeriň orbitasyny kosmos zibilinden arassalamagyň täze usulyny tapdylar

Alymlar Ýeriň orbitasyny kosmos zibilinden arassalamagyň täze usulyny tapdylar

Amerikaly alymlar Ýeriň orbitasyny kosmos galyndylaryndan arassalamagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu hakynda “Nature” ylmy žurnalynda habar berildi.

Biziň planetamyzyň töwereginde hemralara we raketalara howp döredip biljek kosmos galyndylary gaýyşyp ýörler. Elbetde, olaryň käbiri atmosferada ýanyp ýok bolýar, ýöne bu-da ýagdaýy halas etmek üçin ýeterlik däl. Şonuň üçin ABŞ-nyň Ýuta ştatynyň uniwersitetiniň alymlary Ýeriň orbitasyny arassalamak üçin magnit ulanyp görmegi teklip etdiler.

Mysal üçin, aýlanýan magnitler orbital aýratynlyklaryny üýtgedip, köp mukdarda galyndylara gözegçilik edip biler. Alymlar laboratoriýa şertlerinde synag geçirenden soň, galyndylaryň diňe magnit meýdanynda gysylandygyny we şonuň üçin adamlaryň olaryň hereketine gözegçilik edip biljekdigini anykladylar.

Bir synagda hünärmenler suwdaky mis topy plastik tekizlige geçirdiler. Magnitleriň kömegi bilen topy diňe bir süýşürmän, eýsem dürli tarapa aýlamak başartdy.