Berdimuhamedow käbir ýolbaşçylara käýinç we berk käýinç yglan etdi

Berdimuhamedow käbir ýolbaşçylara käýinç we berk käýinç yglan etdi

5-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna hem-de ministrlikleriň we pudak edaralarynyň käbir ýolbaşçylaryna garamagyndaky pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndaky işlere gözegçiligi gowşadandygy üçin berk käýinç we käýinç yglan edildi.

Degişli Buýruklara laýyklykda:

  • Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işini gözegçiligi gowşadandygy üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Abdrahmanow Şahyma käýinç;
  • Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin maliýe we ykdysadyýet ministri Serdarow Muhammetgeldi Nurgeldiýewiçe käýinç;
  • Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edara-kärhanalaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin döwlet ministri, “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Amanow Batyr Amangeldiýewiçe ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi soňky gezek duýdurmak bilen, berk käýinç;
  • Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin  “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy Nyýazlyýew Nyýazly Myradowiçe käýinç;
  • Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Annamämmedow Baýmyrat Ilmyradowiçe käýinç;
  • Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin baş prokuror Atdaýew Batyr Taganowiçe ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi soňky  gezek duýdurmak bilen, berk käýinç yglan edildi.