Google 9-njy noýabrdan akkaunta giriş düzgünlerini üýtgeder

Google 9-njy noýabrdan akkaunta giriş düzgünlerini üýtgeder

9-njy noýabrdan ulanyjylaryň Google akkauntlaryna giriş şertleri üýtgär. Kompaniýa iki şertli autentifikasiýa boýunça girişi hökmany eder. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Iki şertli autentifikasiýa – giriş usuly bolup, onda esasy parol girizilenden soň, sazlamalara baglylykda SMS ýa-da elektron hat görnüşinde iberilen bir gezeklik paroly girizmeli. Häzirki wagtda poçta ýa-da beýleki Google serwislerine girmek üçin şeýle usul talap edilmeýär, ýöne 9-njy noýabrdan kompaniýa ony awtomatik usulda işjeňleşdirer. Serwislere başgaça usul bilen girip bolmaz. Şeýle-de, bu ýagdaýda akkaunta diňe telefon arkaly bir gezeklik parol tassyklanandan soň girip bolar.

Google eýýäm ähli ulanyjylara akkauntlaryny özara gatnaşyk etmegiň täze şertlerine geçmäge taýýarlamak üçin iki şertli autentifikasiýany işjeňleşdirmegi maslahat berýär. 

Şeýle karar serwislerden we gurluşlardan parollaryň ogurlanmagynyň akkaunty döwmegiň giňden ýaýran görnüşidigi sebäpli kabul edildi. Bellenilişi ýaly, täze çäre ulanyjylaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrar we olary bolup biljek akkaunt döwülmesiniň ýaramaz netijelerinden gorar.

Parol girizilenden soň, telefonda ikinji ädimi ýerine ýetirmeli. Ulgama gireniňizde, telefony el astynda saklaň. Iki basgançakly autentifikasiýa 9-njy noýabrda awtomatik usulda işjeňleşdiriler. Eger isleseňiz, siz ilkibaşda bu funksiýany işjeňleşdirip bilersiňiz: siziň akkauntyňyz taýýar.