Dünýä liderleri 2030-njy ýyla çenli tokaýlaryň çapylmagyny bes etmek barada ylalaşdylar

Dünýä liderleri 2030-njy ýyla çenli tokaýlaryň çapylmagyny bes etmek barada ylalaşdylar

Glazgoda geçirilýän BMG-niň klimat boýunça sammitinde dünýä döwletleriniň 100-den gowrak lideri 2030-njy ýyla çenli tokaýlaryň ýok edilmegini bes etjekdigini aýtdylar. Bu barada BBC habar gullugyna salgylanyp, interfax.ru habar berdi.

Bu karary goldaýan ýurtlaryň arasynda Braziliýa, Russiýa, Kanada, Kolumbiýa, ABŞ, Beýik Britaniýa we Indoneziýa bar. Bu ýurtlaryň umumylykda dünýädäki tokaýlaryň 85%-ini tutýandygy bellenildi.
Ylalaşyk 20 milliard dollar bölüp bermegi öz içine alýar. Onuň bir bölegi eýýäm zeper ýeten tokaý ýerlerini dikeltmäge we tokaý ýangynlaryna garşy göreşe gönükdiriler.
Şeýle hem 28 ýurduň hökümetleri oba hojalygynyň, esasanam palma ýagyny, kakao we soýa öndürmegiň hatyrasyna tokaýlaryň çapylmagyny bes etmegi maksat edinýärler.
BBC Indoneziýanyň dünýäde palma ýagyny iň köp eksport edýän ýurtdugyny, bu önümçiligiň tokaýlaryň weýran bolmagyna we ýerli halklaryň ýaşaýan ýerleriniň ýitmegine sebäp bolýandygyny ýatladýar.