Owganystan Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmegi wada berýär

Owganystan Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmegi wada berýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystanyň Hökümetiniň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirdi. Bu barada ýurduň metbugat sekretarynyň orunbasary Bilal Kariminiň Twitterde beren habaryna salgylanyp, orient.tm maglumat berýär.

Bellenilişi ýaly, Kabul şäherindäki Prezident köşgünde geçirilen gepleşiklerde owgan tarapy Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi dowam etmäge, şeýle-de gurulýan infrastrukturalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary etmäge taýýardygyny aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylyp, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Turgundy — Hyrat demir ýol şahasynyň hem-de Türkmenistandan Hyrada çenli elektrik geçirijisiniň gurluşyklaryny çaltlandyrmak baradaky meselelere aýratyn ähmiýet berildi.

Owgan tarapy häzirki çylşyrymly ýagdaýlarda Türkmenistanyň öz günorta goňşusyna ynsanperwerlik kömegini bermegi dowam etmäge taýýardygyny mälim edendigini belleýär.