Täjigistan 2050-nji ýyla çenli “ýaşyl” energiýa önümçiligini iki esse artdyrar

Täjigistan 2050-nji ýyla çenli “ýaşyl” energiýa önümçiligini iki esse artdyrar

Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon 27-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň “Howa ugrunda hereketleri amala aşyrmak” atly ýokary derejeli tematiki çekişmesine gatnaşdy. Ol ýurduň 2050-nji ýyla çenli arassa energiýa önümçiligini artdyrmakçydygyny aýtdy. Bu barada respublikanyň lideriniň metbugat gullugy habar berdi diýip, centralasia.news belleýär.

Rahmon häkimiýetleriň ýurduň “ýaşyl” energiýa öndürmek boýunça kuwwatyny iki esse ýokarlandyrmak üçin ähli zerur çäreleri görjekdigini belledi. Onuň aýtmagyna görä, esasy üns derýalaryň, suw akymlarynyň we Gün energiýasy ýaly gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň özleşdirilmegine gönükdiriler.

Prezident häzirki wagtda respublikanyň gidroelektrik stansiýalarynda elektrik energiýasynyň 98%-ini öndürip, arassa energiýanyň öndüriliş we ulanylyş göterimi boýunça dünýä ýurtlarynyň sanawynda altynjy orny eýeleýändigini ýatlap geçdi. Döwlet baştutany Rogun GES-i işe girizilenden soň, Täjigistanyň degişli sanawda 4-nji orny eýelejekdigini sözüniň üstüne goşdy. 

Täjigistanyň lideri häzirki wagtda ýurtda tokaýlary dikeltmek we tokaý agaçlarynyň meýdanyny giňeltmek boýunça birnäçe maksatnamanyň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Mundan başga-da, bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmaga hem üns berilýär.