Adam ýaly pikirlenýän dünýäde ilkinji robot Ýaponiýada döredildi

Adam ýaly pikirlenýän dünýäde ilkinji robot Ýaponiýada döredildi

Alymlar robotlaşdyrylan organizmiň intellektiniň öwreniş ukybyny hasam gowulandyrmagy başardylar. Bu barada zamana.info habar berdi.

Olar robotyň öwreniş ukybynyň artandygyny barlamak üçin öz taslamalaryny tejribede synap gördüler. Synag ýönekeý labirintden geçmekden ybarat boldy. Munuň üçin robot özbaşdak dolandyrylýan kiçijik hereket edýän panelde ýerleşdirildi.

Netijede, emeli intellekt ähli päsgelçiliklerden geçip, öňde goýlan maksada ýetmegi başardy. Ol hereket edýän mahaly adam ýaly pikir etdi. Robot esasy ýoldan sowulan halatynda bolsa elektron impuls ony dogry ugra gaýtardy.

Ylmy toparyň alymlarynyň biri Hirokadzu Takahasi emeli intellekt işläp taýýarlanylanda gözlegçileriň öz-özüňi öwrenmek ýörelgesinden ugur alandygyny aýtdy.