Türkmenistanda noýabrda iri çäreleriň birnäçesini geçirmek meýilleşdirilýär

Türkmenistanda noýabrda iri çäreleriň birnäçesini geçirmek meýilleşdirilýär

Noýabr aýynda Türkmenistanda Hasyl toýy, ählihalk bag ekmek dabarasy hem-de milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygy mynasybetli dabaralary geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa türkmen Liderine hasabat berdi.

Hökümetiň 28-nji oktýabrda geçirilen mejlisiniň dowamynda paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň sebitlerinde döredijilik duşuşyklaryny, onlaýn maslahatlary, sergileri, aýdym-sazly dabaralary geçirmegiň, döredijilik bäsleşikleriniň jemlerini jemlemegiň göz öňünde tutulýandygy bellenildi. Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere öňümizdäki baýramçylyk çäreleriniň hem-de täze desgalaryň açylmagy mynasybetli geçiriljek dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem kino sungatynyň mümkinçiliklerinden işjeň peýdalanmak, adamlaryň durmuşynda bolup geçýän özgerişlikler, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da gowulandyrylmagy barada gürrüň berýän, parahatçylygyň hem-de ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzy wasp edýän täze filmleri döretmek möhümdir diýip, türkmen Lideri wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.