Lebaply ekerançylar güýzlük bugdaý ekişini ilkinji bolup tamamladylar

Lebaply ekerançylar güýzlük bugdaý ekişini ilkinji bolup tamamladylar

Lebap welaýatynyň  ekerançylary Türkmenistanda ilkinji bolup, güýzlük bugdaý ekişiniň üstünlikli tamamlanandygy barada hasabat berdiler. Şu ýyl welaýatda 130 müň gektar meýdana bugdaý ekildi.

Ekiş möwsümi bellenilen möhletlerde hem-de agrotehniki kadalar doly berjaý edilip geçirildi, munuň özi gymmat bahaly bu azyklyk ekiniň geljek ýylda ýokary hasyl bermeginiň binýadyny döredýär. Şu möwsümde howa babatynda hem, agrotehniki şertler babatynda hem ýagdaýlar amatly boldy. Ekiş üçin ýokary hasyl berýän hem-de kesellere durnukly tohumlar taýýarlanyldy.

Ýeri gelende bellesek, geljek ýyl ýurdumyzda jemi 1 million 400 müň tonna, şol sanda Lebap welaýatynda 310 müň tonna bugdaý hasylyny almak meýilleşdirilýär.