«Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi» komitetiniň nobatdaky onlaýn duşuşygy geçirildi

«Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi» komitetiniň nobatdaky onlaýn duşuşygy geçirildi

21-nji oktýabrda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn görnüşde “Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi” bilelikdäki komitetiniň XX mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we Ýewropa Bileleşiginiň degişli hünär ugurlarynyň, işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň gün tertibine dürli ulgamlarda netijeli gatnaşyklary has-da giňeltmek baradaky meseleler girizildi. Türkmenistandaky we ÝB-däki makroykdysady ýagdaýlar aýratyn gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, mejlise gatnaşyjylar bilelikdäki işiň netijelerini seljerip, pandemiýa garşy hereket etmek hem-de onuň ykdysadyýete ýaramaz täsirini ýeňip geçmek boýunça tagallalary birleşdirmegiň wajypdygyny nygtadylar.