Berdimuhamedow senagat işgärleriniň hünär baýramçylygyny gutlady

Berdimuhamedow senagat işgärleriniň hünär baýramçylygyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti senagat işgärleriniň hünär baýramçylygy mynasybetli Gutlag hatyny ýollady.

Ata Watanymyz Garaşsyzlygyna eýe bolandan soňra, ýurdumyzyň senagat pudagy çalt depginler bilen ösdi. Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda gazanylan ägirt uly üstünliklere ýurdumyzyň beýleki pudaklary bilen bir hatarda senagat pudagynyň zähmetsöýer, agzybir işgärleri hem özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar diýip, türkmen Lideri Gutlagynda häzirki döwürde berkarar döwletimizde milli senagaty ösdürmek, bu pudaga maýa goýumlaryny gönükdirmek esasynda täze önümçilik kärhanalaryny gurmak we ozal hereket edýän kärhanalary döwrebaplaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik kuwwatlyklaryny döretmek hem-de pudagyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, sanly ykdysadyýeti pudaga ornaşdyrmak, sanly innowasion tehnologiýaly önümleriň önümçiligini ýola goýmak wezipeleriniň üstünlikli amala aşyrylýandygyny belledi.