Ysraýyl çölünde Marsdaky durmuş synag ediler

Ysraýyl çölünde Marsdaky durmuş synag ediler

Ysraýylyň Negew çölünde Marsdaky durmuşy we işi simulirlemek boýunça halkara synag başlandy. Oňa Ysraýyldan, Awstriýadan, Germaniýadan, Ispaniýadan, Niderlandlardan we Portugaliýadan alty kosmonawt gatnaşýar. Bu barada “Times of Israel”-e salgylanyp, news.ru habar berýär.

Synag Awstriýa kosmos forumynyň AMADEE gözleg maksatnamasynyň çäginde geçirilýär. Synag üçin niýetlenen Mars bazasynyň modeli 500 metr çuňlukda we ini 40 kilometre golaý kraterde döredildi. Bu ýerde oktýabr aýynyň ahyryna çenli bäş erkek we bir aýal maşgala ýaşar.

Marsdaky kosmonawt bazasyny janlandyrýan geodeziki gümmez durmuş goldaw ulgamlary bilen üpjün edildi. Onuň ýörite gözleg enjamlary, gün panelleri we antenalary bar.  Synaga gatnaşýanlar üç hepdäniň dowamynda üzňelikde ýaşarlar. Olar stansiýadan daşarda diňe skafandrlarda hereket ederler we has uzaga gitmek üçin marsohod ulanmaly bolarlar.

Ekspedisiýany guraýjylar Negew çölüniň saýlanan ýeriniň Marsyň üstüne meňzeýändigini bellediler. Munuň netijesinde hünärmenler bu planetadaky işleriň dürli taraplaryny öwrenip bilerler.